Kolik nás bude? KVH

70 let od Všeobecné deklarace lidských práv

Nejnovější podpisy

683 podpisů

Všeobecná deklarace lidských práv

U vědomí toho,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání lidských práv a pohrdání jimi vedlo k barbarským činům, urážejícím svědomí lidstva, a že vybudování světa, ve kterém lidé, zbavení strachu a nouze, se budou těšiti svobodě projevu a přesvĕdčení, bylo prohlášeno za nejvyšší cíl lidu, že je nutné, aby lidská práva byla chráněna zákonem, nemá-li být človĕk donucen uchylovat se, když vše ostatní selhalo, k odboji proti tyranii a útlaku, že je nutné podporovat rozvoj přátelských vztahu mezi národy, že lid Spojených národů zdůraznil v Chartě znovu svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a že se rozhodl podporovat sociální pokrok a vytvořit lepší životní podmínky ve větší svobodě, že členské státy převzaly závazek zajistit ve spolupráci s Organizací spojených národů všeobecné uznávání a zachovávání lidských práv a základních svobod a že stejné chápání těchto práv a svobod má nesmírný význam pro dokonalé splnění tohoto závazku,

Valné shromáždění

vyhlašuje tuto

Všeobecnou deklaraci lidských práv

jakožto společný cíl pro všechny národy a všechny státy za tím účelem, aby se každý jednotlivec a každý orgán společnosti, maje tuto deklaraci stále na mysli, snažil vyučováním a výchovou rozšířit úctu k těmto právům a svobodám a zajistit postupnými opatřeními vnitrostátními i mezinárodními jejich všeobecné a účinné uznávání a zachovávání jak mezi lidem členských států samých, tak i mezi lidem území, jež jsou pod jejich pravomocí.

Článek 1

Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

Článek 2

Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Žádný rozdíl nebude dále činěn z důvodu politického, právního nebo mezinárodního postavení země nebo území, k nimž určitá osoba přísluší, ať jde o zemi nebo území nezávislé nebo pod poručenstvím, nesamosprávné nebo podrobené jakémukoli jinému omezení suverenity.

Článek 3

Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost.

Článek 4

Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví; všechny formy otroctví a obchodu s otroky jsou zakázány.

Článek 5

Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

Článek 6

Každý má právo na to, aby byla všude uznávána jeho právní osobnost.

Článek 7

Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu zákona bez jakéhokoli rozlišování. Všichni mají právo na stejnou ochranu proti jakékoli diskriminaci, která porušuje tuto deklaraci, a proti každému podněcování k takové diskriminaci.

Článek 8

Každý má právo, aby mu příslušné vnitrostátní soudy poskytly účinnou ochranu proti činům porušujícím základní práva, která jsou mu přiznána ústavou nebo zákonem.

Článek 9

Nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn do vyhnanství.

Článek 10

Každý má úplně stejné právo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut nezávislým a nestranným soudem, který rozhoduje buď o jeho právech a povinnostech, nebo o jakémkoli trestním obvinění vzneseném proti němu.

Článek 11

 1. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, považuje se za nevinného, dokud není zákonným postupem prokázána jeho vina ve veřejném řízení, v němž mu byly zajištěny veškeré možnosti obhajoby.

 2. Nikdo nesmí být odsouzen pro čin nebo opomenutí, které v době, kdy byly spáchány, nebyly trestné podle státního nebo mezinárodního práva. Rovněž nesmí být uložen trest těžší, než jakého bylo lze použít v době, kdy byl trestný čin spáchán.

Článek 12

Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence, ani útokům na svou čest a pověst. Každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům.

Článek 13

 1. Každý má právo volně se pohybovat a svobodně si volit bydliště uvnitř určitého státu.

 2. Každý má právo opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní, a vrátit se do své země.

Článek 14

 1. Každý má právo vyhledat si před pronásledováním útočištĕ v jiných zemích a požívat tam azylu.

 2. Toto právo nelze uplatnit v případě stíhání skutečně odůvodněného nepolitickými zločiny nebo činy, které jsou v rozporu s cíli a zásadami Spojených národů.

Článek 15

 1. Každý má právo na státní příslušnost.

 2. Nikdo nesmí být svévolně zbaven své státní příslušnosti ani práva svou státní příslušnost změnit.

Článek 16

 1. Muži a ženy, jakmile dosáhnou plnoletosti, mají právo, bez jakéhokoli omezení z důvodů příslušnosti rasové, národnostní nebo náboženské, uzavřít sňatek a založit rodinu. Pokud jde o manželství, mají za jeho trvání i při jeho rozvázání stejná práva.

 2. Sňatky mohou být uzavřeny jen se svobodným a plným souhlasem nastávajících manželů.

 3. Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu ze strany společnosti a státu.

Článek 17

 1. Každý má právo vlastnit majetek jak sám, tak spolu s jinými.

 2. Nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku.

Článek 18

Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru, sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním obřadů.

Článek 19

Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice.

Článek 20

 1. Každému je zaručena svoboda pokojného shromažďování a sdružování.

 2. Nikdo nesmí být nucen, aby byl členem nějakého sdružení.

Článek 21

 1. Každý má právo, aby se účastnil vlády své země přímo nebo prostřednictvím svobodně volených zástupců.

 2. Každý má právo vstoupit za rovných podmínek do veřejných služeb své země.

 3. Základem vládní moci budiž vůle lidu; ta musí být vyjádřena správně prováděnými volbami, které se mají konat v pravidelných obdobích na základě všeobecného a rovného hlasovacího práva tajným hlasováním nebo jiným rovnocenným postupem, zabezpečujícím svobodu hlasování.

Článek 22

Každý človĕk má jako člen společnosti právo na sociální zabezpečení a nárok na to, aby mu byla národním úsilím i mezinárodní součinností a v souladu s organizací a s prostředky příslušného státu zajištěna hospodářská, sociální a kulturní práva, nezbytná k jeho důstojnosti a k svobodnému rozvoji jeho osobnosti.

Článek 23

 1. Každý má právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti.

 2. Každý, bez jakéhokoli rozlišování, má nárok na stejný plat za stejnou práci.

 3. Každý pracující má právo na spravedlivou a uspokojivou odměnu, která by zajišťovala jemu samému a jeho rodině živobytí odpovídající lidské důstojnosti a která by byla doplněna, kdyby toho bylo třeba, jinými prostředky sociální ochrany.

 4. Na ochranu svých zájmů má každý právo zakládat s jinými odborové organizace a přistupovat k nim.

Článek 24

Každý má právo na odpočinek a na zotavení, zejména také na rozumné vymezení pracovních hodin a na pravidelnou placenou dovolenou.

Článek 25

 1. Každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla s to zajistit jeho zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření; má právo na zabezpečení v nezaměstnanosti, v nemoci, při nezpůsobilosti k práci, při ovdovění, ve stáří nebo v ostatních případech ztráty výdělečných možností, nastalé v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli.

 2. Mateřství a dětství mají nárok na zvláštní péči a pomoc. Všechny děti, ať manželské nebo nemanželské, požívají stejné sociální ochrany.

Článek 26

 1. Každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je bezplatné, alespoň v počátečních a základních stupních. Základní vzdělání je povinné. Technické a odborné vzdělání budiž všeobecně přístupné a rovněž vyšší vzdělání má být stejně přístupné všem podle schopností.

 2. Vzdělání má směřovat k plnému rozvoji lidské osobnosti a k posílení úcty k lidským právům a základním svobodám. Má napomáhat k vzájemnému porozumění, snášenlivosti a přátelství mezi všemi národy a všemi skupinami rasovými i náboženskými, jakož i k rozvoji činnosti Spojených národů pro zachování míru.

 3. Rodiče mají přednostní právo volit druh vzdělání pro své děti.

Článek 27

 1. Každý má právo svobodně se účastnit kulturního života společnosti, užívat plodů umění a podílet se na vědeckém pokroku a jeho výtěžcích.

 2. Každý má právo na ochranu morálních a materiálních zájmů, které vyplývají z jeho vědecké, literární nebo umělecké tvorby.

Článek 28

Každý má právo na to, aby vládl takový sociální a mezinárodní řád, ve kterém by práva a svobody stanovené v této deklaraci byly plně uplatněny.

Článek 29

 1. Každý má povinnosti vůči společnosti, v níž jediné může volně a plně rozvinout svou osobnost.

 2. Každý je při výkonu svých práv a svobod podroben jen takovým omezením, která stanoví zákon výhradně za tím účelem, aby bylo zajištěno uznávání a zachovávání práv a svobod ostatních a vyhověno spravedlivým požadavkům morálky, veřejného pořádku a obecného blaha v demokratické společnosti.

 3. Výkon těchto práv a svobod nesmí být v žádném případě v rozporu s cíli a zásadami Spojených národů.

Článek 30

Nic v této deklaraci nemůže být vykládáno jako by dávalo kterémukoli státu, kterékoli skupině nebo osobě jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by směřovaly k potlačení některého z práv nebo některé ze svobod v této deklaraci uvedených.

Podpisy připojené pod Všeobecnou deklarací lidských práv

 • Radek Marušák
 • Radka Hotáková
 • Jana Koudelková
 • Jiří Sýkora
 • Jitka Sloupová
 • Helena Lochmanová
 • Petr Polívka
 • Hana Němcová
 • Nikola Kleinová
 • Miroslav Pavlíček
 • Petr Náhlík
 • Adéla Šmedková
 • Jan Bajgl
 • Jiří Jakubů
 • Lucie Gremlicová
 • Lucie Urbancová
 • Ivana Čamková
 • Samuel Schwarz
 • Jiri Schwarz
 • Jitka Pogranová
 • Marie Rumplová
 • Eduard Perski
 • Sona Šálková
 • Milada Reichová
 • Tomáš Loucký
 • Jarek Veselák
 • Nathanael Schwarz
 • Kateřina Schwarzová
 • Ludmila Němcová
 • Kateřina Švarcová
 • Bára Strobachová
 • Kateřina Jirmanová
 • Kristýna Ženatá
 • Jana Hajská
 • Vladimíra Žurková
 • Eva Kubíčková
 • Naďa Liebscherová
 • Kristina Prokešová
 • Pavel Myslín
 • Zdeněk Jirků
 • Jan Kužník
 • Nikola Vavroňová
 • Jana Fojtíčková
 • Eva Volfová
 • Josef Holas
 • Jakub Doležal
 • Ladislava Vopatová
 • Tereza Moravcová
 • Ivan Tupa
 • Lenka Doležalová
 • Štěpánka Syrovátková
 • Jitka Dobrovolná
 • Marie Jurenova
 • Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D.
 • Pavel Rulc
 • Marie Sedláková
 • Pavla Gurňáková
 • Jolo Niha
 • Tomáš Oršulák
 • Kristína Müllerová
 • Tereza Uhrová
 • Julie Krčálová
 • Veronika Mikulová
 • Klára Šulcová
 • Alena Březáčková
 • Anna Beránková
 • Darja Binarová
 • Laura Benešová
 • Viola Müllerová
 • Markéta Vaverková
 • Marek Cierny
 • Filip Havlák
 • Václav Hůlka
 • Simona Pánková
 • Jiří Klofák
 • Jana Franče Jirásková
 • Etrych Radek
 • Sebastián Vadas
 • Ivana Kelinová
 • Hana Poledníčková
 • Miroslav Zvelebil
 • Petr Novák
 • Vašek Jindřišek
 • Ludmila Říčná
 • David Webr
 • Vojtěch Brodský
 • Vladimír Svoboda
 • Radomír Říčný
 • Michal Kačmařík
 • Alexej Kelin
 • Mgr. Jana Trefilová
 • Radomír Grygar
 • Vratislav Ležal
 • Jan Panocha
 • Libor Ambrozek
 • Kristýna Wagnerová
 • Michaela Konárková
 • Martin Prosek
 • Kamila Rychtarikova
 • Petr Čížek
 • Jana Chržová
 • Drahomíra Blažková
 • Martin Vidlák
 • Radka Soukupová
 • Maxim Turba
 • Michaela Kešnerová
 • Eva Kinska
 • Žaneta Krištofová
 • Denisa Koudelová
 • Jitka Hanušová
 • Vendula Karásková
 • Jana Drahorad
 • Petr Kováč
 • Žaneta Horanová
 • Barbora Trojak
 • Jindřich Nosek
 • Petr Sojka
 • Pavel Schmidt
 • Soňa Štětinová
 • Zdeněk Veitz
 • Tomáš Joza
 • Lenka Boučková
 • Petr Rychlý
 • Robert Pešek
 • Tereza Karásková
 • Tereza Chvátalová
 • Jakub Michal
 • Filip Novotný
 • Simona Vráblíková
 • Miroslav Michálko-Kačkoš
 • Ivana Čeljuska
 • Simona van der Meer
 • Iva Hejkalová
 • Tereza Moravcová
 • Magda Kovaříková
 • Vlasta Křížová Gallerová
 • Jitka Tomsová
 • Petr Kubina
 • Miriam Hanušová
 • Ing. Pavla Aubrechtová
 • Malostranské gymnázium, Praha 1, Yvona Šímová
 • Marek Plch
 • Ondřej Podzimek
 • Martina Mašínová
 • Pavel Šidák
 • Jana Tobolová
 • Radomil Heinz
 • Vojtěch Frajer
 • Mariana Machová
 • František Čermák
 • Alena Horáčková
 • Alena Křížková
 • Karolína Špringlová
 • Petr Jan Pajas
 • Karolína Lačná
 • Petra Prokopová
 • Ludmila Hudcová
 • Barbora Skacelova
 • Zuzana Vraná
 • Alena Červenková
 • Matěj Franěk
 • Štěpán Kesner
 • Robert Procházka
 • Martina Zemanová
 • Daniel Tichý
 • Jitka Víchová
 • Jana Jiráňová
 • Hynek Uher
 • Valentina Chaloupková
 • Magdalena Kašpaříková
 • Karolína Schneiderová
 • Aleš Formánek
 • Michal Jelínek
 • Jaroslav Róna
 • Jan Stuchlík
 • Vlastimil Miloš
 • Petra Fornayová
 • Pavel Novotný
 • Martin Červenka
 • Václav Sovák
 • Tonička Janková
 • Ondřej Stehlík
 • Miroslav Janek
 • Miroslav Janek
 • Václav Dinstbier
 • Mozgová Růžena
 • jaroslav Havlík
 • Štěpánka Moravová
 • Lada Smejkalová
 • Marie Smejkalová
 • Pavel Dudr
 • Blahoslav Hájek
 • Jitka Jandová
 • Wendy Balabánová
 • Jarda Malý
 • Jaromír Beran
 • Roman Walek
 • Michaela Vršecká
 • Porčová Šárka
 • Hana Vašáková
 • Jaroslava Poláčková
 • Klára Pauzrová
 • Michal Brumar
 • Olga Daşkın
 • Jan Patočka - Meďoun
 • Džajdáš Bohdan
 • Pavel Bena
 • Milan Klim
 • Eliska Tomanova
 • Klára Kropáčková
 • Kateřina Šebková
 • Kristýna Pašková
 • Barbora Křepínská
 • Miloslav Frumar
 • Miloslava Kasalová
 • Alex Pevných
 • Daniela Jarošová
 • Kristýna Nová
 • Rebeca Navrátilová
 • Kristýna Fridricjo
 • Luisa Suchochlebová
 • Vladimir Pin
 • Sára Hendrychová
 • Ladislav Boháč
 • Yuliana Kovach
 • Dominika Gajdová
 • Jan Škuta
 • Johana Mikulková
 • Aneta Buriankova
 • Šimon Plaček
 • Lenka Mozgová
 • Kristýna Loučková
 • Petra Vacková
 • Gabriela Zemanová
 • Vojtěch Kulíšek
 • Nikol Pelclová
 • Vít Novotný
 • Filip Kříž
 • Dominik Dvořák
 • Jan Sklenář
 • Klára Fichnová
 • Mikšíková Adél
 • Martin Holec
 • Šimon Kuchynka
 • Jan Hlavsa
 • Eliška Kundrátová
 • Martin Knespl
 • Kristýna Šamanová
 • Vojtěch Deliš
 • Pavel Šrytr
 • Vojtěch Venzara
 • Viktorie Šohajová
 • Žaneta Valentová
 • Anna-Marie Janská
 • Tadeáš Hořák
 • Nadia Rachůnková
 • Kristýna Hervertová
 • Anna Hokynářová
 • Jonáš Čížek
 • Jan Jirouš
 • Barbora Štěpánková
 • Sorajja Riahi
 • Jan Kavana
 • Jiří Zagalski
 • Monča Fafejtová
 • Viktor Dyk
 • Pavla Švecová
 • Kateřina Krobotová
 • Michal Kučera
 • Kryštof Kapoun
 • Martina Feuersteinová
 • Martin Kratochvíl
 • Karel Průcha
 • Lucie Staňková
 • Martin Konopka
 • Veronika Trégnerová
 • Brejník Gustav
 • Barbora Mansfeldová
 • Daniel Kellner
 • Dagmar Dvořáková
 • Daniel Vlček
 • Josef Vošmik
 • Martina Musilová
 • Hana Farová
 • Josef Franěk
 • Eliška Muroňová
 • Ivana Mádrová
 • Hana Seifertová
 • Irena Matějovská
 • Jana Juříková
 • Barbora Kulhová
 • Matyáš Bílek
 • Catherine Anne Portway
 • Jitka Hofmeisterová
 • Filip Konfršt
 • Jaroslava Anýžová
 • Františka Látalová
 • Hloušek Petr
 • Jonáš Vokal
 • Václav Hladík
 • Aneta Losová
 • Eva Kubíčková
 • Alexandr Rosen
 • Markéta Drahotová
 • Barbora Bukovinská
 • Beket Bukovinská
 • Karel Novák
 • Václav Matura
 • Matěj Chabr
 • David Malikos
 • Jiří Marko
 • Gabriela Zoulová
 • Alois Habětín
 • Martin Kýzl
 • Natálie Vobořilová
 • Martin Komenda
 • Jakub Saska
 • Pavla Cibulková
 • Zuzana Makovská
 • Eva Kožnarová
 • Jana Knitlová
 • Zuzana Richterová
 • Dana Calábková
 • Soňa Červenková
 • Martina Vlčková
 • Martina Vavreková
 • Ondřej Rada
 • Novák Miloš
 • Anna Pánková
 • Kamil Hájek
 • Jaromír Mydlář
 • Ivo Saniter
 • Libor Marek
 • Michaela Weissová
 • Laura Doanová
 • Veronika Tupá
 • Milan Nyč
 • Marie Albrechtová
 • Renata Špačková
 • Michal Vejvoda
 • Petra Loučová
 • Greta Výborná
 • Marie Skalická
 • Olga Baranová
 • Prof. Přemysl Rut
 • Choutková Kateřina
 • Jiří Adolf Konopásek
 • Martina Balvínová
 • Kateřina Rejtrová
 • Luboš Procházka
 • Petr Šimek
 • Veronika Vacková
 • Martin Davídek
 • Rosena Stamova
 • Tereza T.
 • David
 • Naďa Stefanová
 • Barbora Zůnová
 • Magdaléna Klobučníková
 • Milan Mátl
 • Taťjana Nová
 • Hana Bäumeltová
 • Eda Kriseová
 • Zuzana Kořistková
 • Radim Šenkeřík
 • Jana Odehnalová
 • Jana Šmahelová
 • Pavlína Cilenti
 • Alena Miltová
 • Eva Hocká
 • Radmila Percy
 • Daniela Podešvová
 • David Lobpreis
 • Jan Čížek
 • Ann Ibal
 • Ivan Šiller
 • Hana Cernoskova
 • Darina Bártová
 • Alena Líškay Králíková
 • Vladimir Chochlovsky
 • Dáša, Trutnov
 • Jana Vorlová
 • Mile Nováková
 • Miroslav Martinka
 • MUDr. Zora Bártová
 • Vendula Magdová
 • Naděje Kočnarová
 • Josef Andrle
 • Jana Dubská
 • Jiří Kotek
 • Ivana Antalová
 • Anna Lepisova
 • Marie Ernestová
 • Kateřina Vodáková
 • Miroslav Hynek
 • Jaroslav Šuchman
 • Pavel Štursa
 • Věra Vojtíšková
 • Štěpán Peroutka
 • Vladimír Hanzel
 • Tadeáš Sochor
 • Šárka Trummová
 • Sylvie Richterová
 • Jiří VÁCLAV
 • Ljuba Svobodová
 • Jan W. Jongepier
 • Slavoj Černý
 • Martina Kliková
 • Markéta Vajskebrová
 • Radana Květová
 • Nina Vangeli
 • Hana Čížková
 • Jana Červenková
 • Jan Květ
 • Iosif Vissarionovich Dzhugashvili
 • Tereza Polcarová
 • Luděk Pošta
 • Kristýna Jiroutová
 • Honza Novák
 • Nikola Tomanová
 • Roman Lenc
 • Aneta Štírková
 • Anna Opatrna
 • Tereza Karvajová
 • Markéta Čermáková
 • Jaroslav Štěpánek
 • Darya
 • Adéla Brnová
 • Natálie Arandělovičová
 • Ivana Lochovská
 • Marek Doubrava
 • Adam Široký
 • Jan Kaderabek
 • Jana Čtvrtníková
 • Milena Kodýmová
 • Jana Hádková
 • Jana Čepčányová
 • Ing. Jiří Hasák
 • Martin Philipp
 • Jitka Řeháčková
 • Jan Bartoš
 • Alena Rampasová
 • Helena Tyburcová
 • Pavel Vojkůvka
 • Sarah Huikari
 • Kristýna Bernatová
 • Hana Stelzerová
 • Ing. František Nerad
 • Tomáš Havránek
 • Hercíková Miloslava
 • Jan Šinágl
 • Věra Salenova
 • Tomáš Hakr
 • Hynek Jebavý
 • Aleksi Mikkonen
 • Blanka Sedlická
 • Stanislav Rampas
 • Štěpánka Chvalová
 • Mary Hawker
 • Karla Vladíková
 • Eva Kriz
 • Lucie Radostová
 • Blanka Zlamalová
 • Jindřiška Dubnová
 • Renate Findeis
 • Igor Czesany
 • Jiří Holý
 • Hana Hrádková
 • Hana Hráková
 • Břetislav Pletnicki
 • Vlasta Dischingerová
 • Martin Lochman
 • Žofie Josefína Horáčková
 • Martina Štěpánová
 • prof.Jana Pilátová
 • Daniela Cincibusová
 • Daniela Kubátová
 • František Kostlán
 • Alena Musilová
 • Monika Urbanová
 • Eva Gutová
 • Terezie Nekvindová
 • Jana Truksová
 • Luděk Pitra
 • Jiří Ludvík
 • Alice Nováková
 • Zuzana Malá
 • Petr Žabka
 • Eva Peterková
 • Lukáš Peterka
 • Ing.Vlasta Chromá,
 • Filip L. Skála
 • Věra Roubalová Kostlánová
 • Josef Fanta
 • Kateřina Gajdošová
 • Miluše Břoušková
 • Adam Koubek
 • Tomáš Bräuner
 • Pavel Matějovský
 • Jiří P. Kříž